Blog Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu Naukowy punkt widzenia Ocena procesów logistycznych – pomysł narzędzia

Ocena procesów logistycznych – pomysł narzędzia

Ocena procesów logistycznych – pomysł narzędzia

201430Cze

Ocenę procesu można dokonać poprzez ocenę poszczególnych atrybutów procesu. Korzyścią zastosowania takiego rozwiązania jest możliwość budowania rozmaitych konfiguracji procesów i oceny każdego z nich bez konieczności ich rzeczywistej realizacji. Wymaga to jednak powiązania oceny atrybutów elementów procesu (czynności) z modelowaniem i symulacją procesu.

Proces jest ciągiem powiązanych ze sobą działań, które doprowadzają do przekształcenia wszelkich nakładów na produkt procesu. Zatem ocena realizacji procesu niewątpliwie łączy się z analizą jego wejść i wyjść. Dla oceny procesu szczególnie istotne jest wskazanie cech procesu, które poddane zostaną ocenie oraz narzędzi oceny. Cechami, które mogą zostać poddane ocenie są atrybuty procesów takie jak: koszt, czas i jakość. Pierwszy atrybut związany z jest z perspektywą kosztową oceny natomiast dwa pozostałe z perspektywą klienta.

tl_files/WSL_blog/punkt_widzenia/Tabela1. Atrybuty procesu i narzedzia ich oceny.jpg
Tabela1. Atrybuty procesu i narzędzia ich oceny

Rachunek kosztów działań to przepływ kosztów zasobów poprzez działania do obiektów kosztowych z wykorzystaniem nośników kosztów zasobów oraz nośników kosztów działań. Mapowanie strumienia wartości pozwala na określenie czasów realizacji procesu oraz dokonanie analizy wartości tego czasu z punktu widzenia klienta. Statystyczna kontrola procesu odzwierciedla stopień dopasowania rezultatów procesu do oczekiwań klientów lub założonych wartości.

Dla celów poznawczych zbudowano przykładowy model procesu składający się z trzech czynności. Przez proces przechodzą trzy różne materiały. Na każdym z materiałów wykonywane są wszystkie czynności. Ocenie poddano trzy warianty procesów: szeregowy, równoległy oraz mieszany. Wyniki symulacji zamieszono w tabeli poniżej. Z pełnym opisem przebiegu poszczególnych wariantów symulacji oraz komentarzem wyników można zapoznać się w pracy http://www.logforum.net/pdf/9_4_4_13.pdf (strony 258-261).

tl_files/WSL_blog/punkt_widzenia/Tabela2. Wyniki symulacji procesu.jpg

Tabela2. Wyniki symulacji procesu

Zastosowanie zaprezentowanych narzędzi służących do identyfikacji wartości atrybutów procesów oraz powiązanie ich z modelowaniem i symulacją procesów  niesie ze sobą wiele korzyści w rzeczywistości biznesowej. Daje przede wszystkim możliwość dokonania oceny procesu na podstawie wartości atrybutów poszczególnych jego czynności, co z kolei pozwala na dowolne konfigurowanie procesu na etapie jego projektowania. Opisane rozwiązanie może być dalej rozwijane w kierunku standaryzacji oceny procesu i rekomendacji najlepszego jego wariantu.

W ramach podsumowania pozwalam sobie zadać pytania do dalszej dyskusji: jakie Państwo widzą korzyści i trudności związane z praktycznym wykorzystaniem zaprezentowanego podejścia oceny procesów? Czy znane są Państwu inne rozwiązania oceny procesów logistycznych – prośba o ich krótkie przedstawienie w ramach wymiany dobrych praktyk.


 

 

Komentarze

Informacje o autorze

dr inż. Roman Domański
dr inż. Roman Domański

Doktor nauk technicznych, adiunkt w Katedrze Systemów Logistycznych Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Autor i współautor około 40 publikacji naukowych, 6 projektów wdrożeniowych dla przemysłu, uczestnik 4 grantów badawczych. Oprócz działalności edukacyjnej prowadzi także szkolenia biznesowe oraz udziela doradztwa w przemyśle. Zajmuje się tematyką zarządzania i logistyki. Specjalizuje się w obszarze logistyki, zaopatrzenia i produkcji.