Blog Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu Naukowy punkt widzenia Koncepcje zarządzania w logistyce dystrybucji

Koncepcje zarządzania w logistyce dystrybucji

Koncepcje zarządzania w logistyce dystrybucji

201402Cze

Analiza różnic i podobieństw między poszczególnymi koncepcjami logistyki dystrybucji nie jest zadaniem łatwym. Powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że koncepcje te są w swojej naturze bardzo złożone. Wiele rozwiązań szczegółowych tworzących określone koncepcje może być zastosowane w różnym zakresie, opcjonalnie lub w określonych zestawach.

Analizie porównawczej poddane zostały następujące koncepcje: ROP (Re-Order Point) i ROC (Re-Order Cycle) należące do klasycznego zarządzania zapasami, koncepcje MRP (Material Requirements Planning) oraz DRP (Distribution Requirements Planning) będące realizacją zagregowanego planowania oraz koncepcje oparte na zaawansowanej współpracy podmiotów w łańcuchu dostaw takie jak CPFR (Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment) i VMI  (Vendor Managed Inventory).

Jedną z analizowanych kategorii było główne działanie realizowane w danej koncepcji. Koncepcje ROP i ROC koncentrują swoją uwagę na odnowieniu zapasów (replenishment system). Krytyczna jest tu umiejętność odnawiana zapasu rozumiana jako czas reakcji na zmianę poziomu zapasów. System reaguje na wielkość popytu wymuszając częstsze lub rzadsze uzupełnienie. Kwestią kluczową pozostaje „tylko” umiejętność kształtowania zapasu zabezpieczającego przed zmiennością w czasie cyklu uzupełnienia zapasu. Główną działalnością w koncepcji MRP jest zagregowane planowanie hierarchiczne, które integruje przepływ w łańcuchu dostaw wokół struktury złożoności wyrobów. Generowane zapotrzebowanie zależne na części składowe może być zarówno adresowane do wnętrza przedsiębiorstwa jak i jego partnerów w łańcuchu dostaw. W ten sposób uzyskuje się integracje dostaw wewnętrznych jak i zewnętrznych. Podobną ideę głównego działania prezentuje koncepcja DRP, która określana jest często mianem „odwróconego MRP”. Agregacja następuje tu głównie na poziomie głównych ogniw w sieci dystrybucji. Głównym działaniem w koncepcji CPFR jest współpraca w zakresie realizowanych funkcji prognozowania, planowania i uzupełniania zapasów. Współpraca oznacza zarówno otwartość informacyjną jak i standaryzacje postępowania w procesie decyzyjnym. Koncepcja VMI z kolei wykorzystuje w bardziej ograniczonym zakresie ideę współpracy, aby osiągnąć korzyści efektu skali. Są to korzyści związane z utrzymywaniem centralnego zapasu, czyli buforowania globalnego łańcucha dostaw oraz ułatwieniem prognozowania w miejscu koncentracji strumieni popytu. Z charakterystyką kolejnych kategorii  można się zapoznać w pracy http://www.logforum.net/pdf/5_4_6_09.pdf (strony 3-5).

Analiza porównawcza koncepcji zarządzania w logistyce dystrybucji
Tabela. Analiza porównawcza koncepcji zarządzania w logistyce dystrybucji

Przedstawiona w tabeli analiza porównawcza koncepcji zarządzania w logistyce dystrybucji ma niewątpliwie charakter subiektywny. Głównym powodem jest fakt, że w praktyce koncepcje te rzadko występują w swojej „czystej” postaci. Zwykle są to mniejsze lub większe modyfikacje wyjściowych rozwiązań lub ich hybrydy.

W ramach podsumowania pozwalam sobie zadać pytanie do dalszej dyskusji: jak oceniają Państwo zamieszczony opis danego kryterium w przypadku każdej z koncepcji? Czy znane są Państwu inne zestawienia porównawcze koncepcji zarządzania w logistyce, nie tylko dotyczące dystrybucji (prośba o podzielenie się doświadczeniami)?

 
Tagi:

Komentarze

Informacje o autorze

dr inż. Roman Domański
dr inż. Roman Domański

Doktor nauk technicznych, adiunkt w Katedrze Systemów Logistycznych Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Autor i współautor około 40 publikacji naukowych, 6 projektów wdrożeniowych dla przemysłu, uczestnik 4 grantów badawczych. Oprócz działalności edukacyjnej prowadzi także szkolenia biznesowe oraz udziela doradztwa w przemyśle. Zajmuje się tematyką zarządzania i logistyki. Specjalizuje się w obszarze logistyki, zaopatrzenia i produkcji.