Co znaczy ADR?

Co znaczy ADR?

201509Lut

Transport ładunków niebezpiecznych, czyli ADR zaliczany jest do rodzaju szczególnej działalności niebezpiecznej. Normy, które występują w transporcie materiałów niebezpiecznych są niezwykle ważne i restrykcyjne. Dzięki ich przestrzeganiu bezpieczeństwo przewoźnika jak i środowiska jest niezagrożone.

Czym tak naprawdę jest ADR?
ADR czyli z języka francuskiego l’Accord europeen relatif au transport internacional des marchandises Dangereuses par Route opisują normy transportu takich produktów jak:
• materiały wybuchowe,
• ciecze zapalne trujące i zakaźne,
• gazy wybuchowe,
• materiały promieniotwórcze i żrące.

Przepisy, zajmujące się transportem towarów niebezpiecznych, wywodzą się z tzw. Orange Book – pierwszego spisu materiałów niebezpiecznych, powstałego w 1949 roku. Pierwsze przepisy o transporcie lądowym ładunków niebezpiecznych dotyczyły transportu kolejowego normowała je Konwencja Berneńska.

Następnie w 1957 roku została sporządzona europejska umowa, dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR. Od 2010 roku do umów międzynarodowych włączono ustawę ADN, czyli europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi.

Oprócz wyżej wymienionych norm dotyczących transportu lądowego rozróżnia się takie jak:

• IMDG (transport morski),
• ICAO (transport lotniczy).

tl_files/WSL_blog/punkt_widzenia/rysunek_1_adr.JPG

W roku 2011 dokonano harmonizacji umów odnoszących się do transportu lądowego. Wprowadzenie tego ułatwienia wspiera rozwój europejskiego transportu intermodalnego. Raz na dwa lata dokonuje się zmian i aktualizacji umów i porozumień międzynarodowych dotyczących przewozu ładunków niebezpiecznych.

 

Wpis powstał we współpracy z inż. Marceliną Jadwińską, ZiIP Logistyka Stosowana Politechnika Wrocławska


 

Komentarze

Malik
2017-12-05   11:55

A te normy dotyczące transportu morskiego i lotniczego kiedy zostały ustalone? Swoją drogą ciekawy artykuł dla kogoś kto siedzi w transporcie. Oferty firm takich jak http://fracht.pl/oferta/rodzaj/transport-morski-i-lotniczy/ są bardzo rozbudowane, obejmuje ona ubezpieczenie CARGO i wiele formalności na etapie przewozu bierze na siebie. A co do niebezpiecznych towarów, to przewóz rzeczywiście musi być doskonale zorganizowany.

Danny
2017-10-04   10:33

W przypadku transportu i to jeszcze materiałów niebezpieczny jak najbardziej wysokie względy bezpieczeństwa są obowiązkowe, warto byłoby o tym mówić więcej, między innymi na tarkach i konferencjach związanych z transportem: https://toczytam.pl/spotkania-konferencje-i-targi-transportowe-w-polsce-i-na-swiecie/ aby było wiadome, co i jak, tej kwestii jednak nie powinno się pomijać.

Informacje o autorze

mgr Szymon Świekatowski
mgr Szymon Świekatowski

Absolwent Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Podczas studiów pełnił szereg funkcji. Był Wiceprzewodniczącym Samorządu Studenckiego oraz założycielem i prezesem Uczelnianego Klubu Kibica. Organizował konferencję "Logistyka w sporcie". Honorowy i aktywny członek Studenckiego Koła Naukowego "CorLog" - współorganizator konferencji "Logistyka miejska" oraz "Międzyuczelnianego Forum Młodych Logistyków" . Autor wielu referatów oraz publikacji podczas studenckich konferencji. Zagorzały kibol Lecha Poznań